Lacunary Tauberian conditions for some class of Voronoi methods / I. V. Gorokhova. // Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 1. Matematika. Mekhanika. 2015. № 1. P. 20-25 [Moscow Univ. Math. Bulletin. Vol. 72, N 2, 2017. P. 19-23].

The Voronoi–Nörlund summability methods and some Tauberian conditions for these methods are considered in the paper. The Tauberian gap theorem is proved.

Key words: Voronoi–Nörlund summability methods, Tauberian conditions, gap theorem.

№ 1/2015