Tauber conditions of correlation of the Cesaro methods and the discrete Riesz means / I. V. Khakhinov. // Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 1. Matematika. Mekhanika. 2012. № 4. P. 50-55 [Moscow Univ. Math. Bulletin. Vol. 72, N 2, 2017. P. 0].

Tauberian conditions for Cesaro methods and discrete Riesz means are discussed.

Key words: Cesaro methods, discrete Riesz means, Tauberian theorems.

№ 4/2012