Bernoulli shifts and property of local density / S. V. Tikhonov. // Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 1. Matematika. Mekhanika. 2012. № 1. P. 31-37 [Moscow Univ. Mech. Bulletin. Vol. 72, N 2, 2017. P. 0].

Key words: mixing transformations, entropy, Bernoulli shift.

Key words:

№ 1/2012