/  // Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 1. Matematika. Mekhanika. 2010. № 4. P. 68-70 [Moscow Univ. Math. Bulletin. Vol. 72, N 2, 2017. P. ].

Key words:

№ 4/2010